Historia do CEG

O Consello Evanxélico de Galicia (CEG) é unha entidade relixiosa de confesión Evanxélica ou Protestante. O Consello Evanxélico de Galicia é o representante das igrexas evanxélicas de Galicia ante o goberno e desde o ano 1997 traballa para facilitar o desenvolvemento de acordos de cooperación a nivel autonómico e servir de instrumento aglutinador dos recursos e esforzos das igrexas e institucións evanxélicas.

Conscientes do descoñecemento social e dos restos de “demonizacións” do pasado que afectaron á nosa imaxe pública, o CEG iniciou unha campaña de presentación a moitas organizacións, así como a entidades públicas e privadas.

Por razóns históricas, sobradamente coñecidas, en España a reforma relixiosa que cambiou Europa no século XVI, foi sofocada. Varios séculos despois fixo a súa entrada neste país e aínda así foron moitas as trabas. Foi xa no século XX, a mediados da década dos setenta, nos primeiros pasos da democracia moderna española, cando comezou un tempo de normalidade en canto á liberdade relixiosa.

O primeiro paso deuse en 1980 ao asinarse a Lei de Liberdade Relixiosa que daría lugar á firma entre o estado español e a Federación de Entidades Relixiosas Evanxélicas de España, (FEREDE órgano representante das igrexas evanxélica ou protestantes a nivel nacional), da Lei 24/1992 do 10 de Novembro (B.Ou.E. 12 de Novembro), de “Acordos de Cooperación entre a Federación de Entidades Relixiosas Evanxélicas de España (F.E.R.E.D.E) e o estado Español”.

Desde a publicación da precitada norma e como consecuencia da organización do territorio español e a vertebración dos poderes públicos, iniciouse un proceso de constitución de Consellos Evanxélicos Autonómicos que agrupasen ás igrexas da FEREDE das distintas comunidades autonómicas para materializar o espírito de colaboración cos poderes públicos no que incumbe a competencias autonómicas.

Foi así que naceu, no ano 1997 o Consello Evanxélico de Galicia que para a realización das súas funcións asinaría un convenio marco coa Xunta de Galicia no ano 2000 (Convenio Marco dá Xunta de Galicia – Consello Evanxélico. Diario Oficial de Galicia nº 77 do 19 Abril 2.000).

Historia do CEG fotoA pesar destes avances aínda é moito o camiño para percorrer para alcanzar unha normalidade en canto á pluralidade relixiosa do noso país.

Desde o Consello preténdese non só dar a coñecer o traballo que este realiza senón tamén establecer vías de comunicación con entidades que procuren intereses comúns, poñendo á súa disposición os recursos que dispoñemos, tanto técnicos como humanos.

Especial interese ofrece a experiencia e labor social realizada polas diversas comunidades evanxélicas na nosa comunidade autónoma, e así o testemuña o feito de que na actualidade, entre outros servizos, disponse de varios centros de día concertados coa Xunta de Galicia, (centros de bebes, de menores, de menores en conflito social, casa de acollida, centro de día para a terceira idade…) e a isto habería que engadir varios centros de rehabilitación, de axuda ao marxinado e casas de acollida de Inmigrantes.

Dende o Consello Evanxélico de Galicia desexamos que esta breve reseña fose do seu interese.