Diaconía

Este departamento é o encargado de favorecer, promover e coordinar a acción social das Igrexas en Institucións protestantes vinculadas ao Consello Evanxélico de Galicia. Enténdese por acción social as actividades tendentes ao exercicio da caridade cristiá e á atención relixiosa, material e espiritual a todos os seres humanos procurando o seu desenvolvemento integral. Cooperar coa acción diacónica das Igrexas e organismos protestantes en Galicia e tamén en España.

(Vacante)
correo: